Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMINY

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMINY

 1. Teren, którego dotyczy regulamin obejmuje infrastrukturę komunikacyjną będącą w zarządzie UJ oraz tereny zielone.
 2. Administratorem terenu jest Dział Administracji Kampusu, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, tel. /0-12/ 664-67-30
 3. Teren Kampusu jest objęty monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Uniwersytet Jagielloński (Administratora danych osobowych) z siedzibą ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu oraz ochrony osób i mienia i obejmuje teren budynków i jego otoczenie. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać pod adresem: sekretariat-dak@uj.edu.pl, tel. 12 664 67 30 lub na stronie www.iod.uj.edu.pl. Regulamin Monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim stanowi załącznik do  zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 maja 2019 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UJ.
 4. Korzystający zobowiązany jest do utrzymania na terenie Kampusu porządku i czystości.
 5. Korzystanie z infrastruktury powinno odbywać się zgodnie z jej przeznaczeniem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Na obszarze Kampusu obowiązuje zakaz:
 • niszczenia i uszkadzania mienia, w szczególności budynków, budowli i obiektów małej architektury
 • niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu
 • zachowań powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia
 • spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, a także przebywania osób będących pod ich wpływem
 • palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu
 • wjazdu wszelkich pojazdów (oprócz rowerów) na piesze ciągi komunikacyjne i tereny zielone z wyjątkiem pojazdów Administratora
 • powodowania hałasu oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Administratora
 • używania dronów i modeli statków powietrznych bez zgody Administratora
 • używania materiałów pirotechnicznych wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych
 • prowadzenia psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną –bez smyczy i bez kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią
 • pozostawiania na terenie nieuprzątniętych psich odchodów
 • wchodzenia do zbiorników wodnych oraz wprowadzania do nich zwierząt
 • prowadzenia działalności handlowej, akwizycyjnej, reklamowej i agitacyjnej bez zgody Administratora
 • umieszczania ogłoszeń, tablic, napisów bez zgody Administratora
 • organizowania imprez bez zgody Administratora
 • prowadzenia zajęć na terenach zielonych przez podmioty zewnętrzne bez zgody Administratora
 • wywoływania zachowań powodujących zgorszenie publiczne
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie zewnętrznym.
 2. Korzystanie z terenu odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego, osoby małoletnie korzystają z terenu wyłącznie pod nadzorem swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
 3. Korzystający odpowiada z szkody wyrządzone przez niego na terenie Kampusu.
 4. Organizowanie ognisk/grilli może się odbywać wyłącznie za zgodą Administratora w wyznaczonym do tego celu miejscu na podstawie postanowień odrębnego regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zamykania terenu, w szczególności w związku z organizacją imprez oraz w przypadkach prowadzenia prac remontowych.
 6. W razie konieczności wezwania służb ratunkowych (pogotowia, policji, straży pożarnej itp. – nr tel. 112), osoba wzywająca zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracowników Straży Kampusu (tel. 12-664-60-04).
 7. Korzystający poprzez wejście/wjazd na teren Kampusu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku nie stosowania się do zaleceń Administratora terenu, Korzystający może zostać poproszony o jego opuszczenie.

 

Pliki do pobrania:

Treść regulaminu

 

 1. Uniwersytet Jagielloński udostępnia oznakowane miejsce ogniskowe o powierzchni 50 m2 zlokalizowane przy  siłowni zewnętrznej za budynkiem WBBiB przy ul. Gronostajowej 7.
 2. Warunkiem udostępnienia miejsca ogniskowego jest uzyskanie zgody na podstawie pisemnego wniosku będącego załącznikiem do regulaminu złożonego w Dziale Administracji Kampusu na 3 dni robocze przed planowanym wydarzeniem.
 3. Możliwość udostępnienia miejsca ogniskowego kierowana jest głównie do studentów i pracowników UJ.
 4. Zabrania się podnajmowania lub bezpłatnego udostępniania miejsca na ognisko osobom trzecim, w szczególności animatorom oraz  innym firmom zajmującym się profesjonalną organizacją imprez.
 5. Organizator bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wydarzenia, porządek, przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących, w szczególności przepisów BHP oraz p.poż.
 6. Korzystający z miejsca ogniskowego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz ogólnych warunków korzystania z terenu UJ.
 7. W przypadku nie przestrzegania zasad podanych w regulaminie, administrator terenu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odwołania imprezy, także podczas jej trwania, bez zwrotu wniesionej opłaty.
 8. UJ zapewnia niezbędne środki gaśnicze na czas trwania ogniska, tj. 2szt. gaśnica proszkowa GP-4X ABC. Organizator jest zobowiązany do ich pobrania przed rozpoczęciem imprezy.
 9. Organizator zobowiązany jest natychmiast powiadomić Straż Kampusu (tel. 012 664-60-04) w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, naruszenia porządku oraz obecności osób trzecich.
 10. Małoletni mogą przebywać na terenie miejsca ogniskowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. Z miejsca ogniskowego może korzystać maksymalnie 50 osób.
 12. Zabrania się używania na terenie miejsca ogniskowego sprzętu nagłaśniającego.
 13. W ramach miejsca ogniskowego, ogień może być rozpalany jedynie w wyznaczonym palenisku.
 14. Zakazuje się przenoszenia lub wynoszenia ognia poza palenisko.
 15. Zakazuje się palenia w ognisku śmieci, odpadów roślinnych, trawy, liści oraz gałęzi.
 16. Udostępniający nie zapewnia drewna opałowego. Organizator samodzielnie zabezpiecza drewno w ramach planowanego ogniska na zasadach wskazanych poniżej.
 17. W ognisku należy spalać wyłącznie  odpowiednio przygotowane drewno opałowe (najlepiej o wilgotności 20-30%) pochodzące z legalnego źródła. Zakazuje się wycinania drzew, krzewów, niszczenia elementów małej architektury oraz palików zabezpieczających drzewa w celu ich spalenia w ognisku.
 18. Organizator po skończonym wydarzeniu wygasi palenisko oraz uporządkuje miejsce.
 19. Za wszelkie wypadki,  szkody i zniszczenia  podczas trwania imprezy odpowiedzialność ponosi Organizator.
 20. Miejsce ogniskowe dla osób i podmiotów spoza społeczności UJ udostępniane jest odpłatnie na zasadach ustalonych w odrębnych umowach.
 21. Miejsce ogniskowe zostanie protokolarnie przekazane Organizatorowi oraz odebrane od Organizatora w obecności przedstawiciela Działu Administracji Kampusu.

 

Pliki do pobrania:

Treść regulaminu

Załącznik 1: Wniosek o udostępnienie miejsca ogniskowego

Załącznik 2: Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych